AVG Privacy Verklaring

JEMAR Eigendomsbeheer verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy-beleid, kunt u terecht bij Philippe Vanheusden op 089 77 23 20 of privacy@jemar.be

Vooraf

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Via dit privacy-beleid willen we u op de hoogte brengen van hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website, alsook wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Inleiding m.b.t. de wetgeving

Met ingang van 25 mei 2018 is de wetgeving van kracht die uw rechten regelt m.b.t. uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (GDPR) zijn betrokkenen, persoonsgegevens en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn de gegevens die op u betrekking hebben zoals uw naam, uw emailadres en alle overige informatie die u met ons deelt. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in het kader van de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.

Verwerkingsdoeleinden

JEMAR Eigendomsbeheer verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, opmaak van bemiddelingsopdrachten en onderhandse verkoopovereenkomsten, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van ons aanbod op basis van gepersonaliseerde voorkeuren). Dit met het doel om ons in staat te stellen uw pand te verkopen, te verhuren of een match te kunnen vinden tussen uw wensen en noden en de panden in ons aanbod. Zo kunnen wij u op de hoogte brengen van panden die u kunnen aanbelangen. Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en dit steeds op basis van een wettelijke grondslag, zijnde met toestemming, uit noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst, uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of uit noodzaak voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Ingeval van toestemming: Voor bepaalde zaken vragen wij uw toestemming, zoals bij een vraag tot registratie in ons klantenbestand waarbij u aangeeft naar wat voor pand u op zoek bent, vragen wij uw toestemming tot het toesturen van e-mails om u op de hoogte te houden van ons aanbod dat aan uw voorkeuren voldoet. Ingeval van noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst: Uiteraard hebben wij uw persoonsgegevens nodig om een overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren. Deze gegevens houden in: identificatiegegevens, adresgegevens en contactgegevens. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting: soms hebben we een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens op te vragen, dit is o.a. verplicht bij het opmaken van een onderhandse verkoopovereenkomst. Voor het gerechtvaardigd belang: dit omvat de zaken waarvan u als klant kan verwachten dat wij ze als vastgoedmakelaar nodig hebben om ons werk degelijk te kunnen uitvoeren. Dit heeft o.a. betrekking tot het opstellen van klantenlijsten of specifieke informatie die van belang is in het kader van bepaalde panden of klanten. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Welke persoonsgegevens? Welke persoonsgegevens we van u bewaren hangt af van de klantenrelatie die wij met u hebben. Indien u slechts een bezoeker bent van onze website zonder dat u persoonsgegevens met ons deelt, bewaren wij uiteraard geen persoonsgegevens van u. Afhankelijk van de instellingen van de browser is het echter mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst. U kan hiervoor onze cookie-policy raadplegen. Indien u gebruik maakt van onze vrijblijvende diensten (zoals bijv. het bewaren van een zoekopdracht, het invullen van een contactformulier of het aanvragen van een gratis schatting), verwerken we enkel de gegevens die nodig zijn voor deze dienst en dit beperkt zich tot identificatiegegevens en contactgegevens, en natuurlijk de overige gegevens die u met ons deelt. Uiteraard gebeurt elke verwerking met uw toestemming. Indien u een kandidaat-huurder bent verzamelen we in eerste instantie de gegevens die wij nodig hebben om u enkel panden te laten bezoeken die aan uw wensen voldoen. De gevraagde gegevens omvatten mogelijk uw loonfiche, gegevens m.b.t. uw inkomen, uw gezinssituatie, alsook informatie omtrent het gewenste pand. Ook de bezichtigingen die wij met u doen aan een pand, worden genoteerd. Wanneer wij een huurovereenkomst voor u afsluiten, worden uiteraard alle gegevens van u verzameld die nodig zijn om een huurovereenkomst te kunnen afsluiten. Na de ondertekening van de huurovereenkomst, zijn wij verplicht om uw gegevens minstens 10 jaar te bewaren, en dit in het kader van onze contractuele aansprakelijkheid. Uiteraard heeft u een recht van inzage en een effectief recht op rectificatie van objectief foute gegevens. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd noch bewaard die tot bijzondere categorieën behoren (zoals ras, godsdienst, seksuele geaardheid, gezondheid,…). Indien u een verkoper of verhuurder bent, bewaren we alle gegevens die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren, namelijk uw contactgegevens. Deze behouden we tot de opdracht is afgerond. Daarna worden de gegevens verwijderd indien u geen verdere relatie meer heeft met ons kantoor. Vertrouwt u ons de opdracht toe voor het opstellen van een EPC, keuring van de elektrische installatie of een bovengrondse of ondergrondse stookolietank, dan worden enkel de nodige persoonsgegevens doorgestuurd naar onze partner. Indien wij uw pand op één of meerdere immo-portaalsites publiceren, worden enkel de pandgegevens doorgestuurd, en dus niet uw contactgegevens. Indien u een bewoner bent van een pand waarvoor wij een opdracht tot verkoop of verhuur hebben, bewaren we alle gegevens die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren, met name uw contactgegevens. Deze behouden we tot dat de opdracht is afgerond. Daarna worden de gegevens verwijderd indien u geen verdere relatie meer heeft met ons kantoor. Indien u een prospect bent maken we een onderscheid tussen het feit of u ons zelf benadert, of u door ons wordt benaderd. Indien u ons zelf vrijblijvend contacteert met het oog op het verkopen of verhuren van uw eigendom, bewaren we uw identiteit, uw contactgegevens en de informatie die wij verkrijgen omtrent uw pand en enige andere informatie die u ons toevertrouwt. Indien u door ons benaderd wordt, bewaren wij enkel de contactgegevens van u die u zelf publiek heeft gemaakt (dit conform de GDPR-wetgeving). Indien u verdere contacten met ons wenst, dan zullen we uw persoonsgegevens verwerken zoals dit gebeurt bij de mensen die ons spontaan contacteren. Wenst u niet meer door ons gecontacteerd te worden of enkel na een bepaalde tijd, dan noteren we dit, zonder meer. Indien wij uw gegevens ontvangen via immo-portaalsites, dan ontvangen wij slechts de gegevens van u waarvoor u op de portaalsite zelf toestemming heeft gegeven. Wij kunnen u dan bijgevolg gelijkaardige panden voorstellen, dit omdat veel klanten dat op prijs stellen. U kan met 1 klik uitschrijven indien u dit niet langer wenst. Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze databank zitten van vóór 25 mei 2018, datum van inwerkingtreding van de GDPR. Voor die personen met wie we een overeenkomst hebben lopen of waarvoor we een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van persoonsgegevens, blijven we die persoonsgegevens uiteraard bewaren. Voor de overige persoonsgegevens, die ofwel op basis van toestemming ofwel op basis van het gerechtvaardigd belang in onze bestanden zijn bewaard, is het meestal moeilijk of onmogelijk om te achterhalen op welke basis we deze persoonsgegevens bewaren. Een onderneming heeft twee manieren om dit aan te pakken. Een eerste wijze is iedereen in dit bestand een e-mail sturen om te vragen om de toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens te vernieuwen of te bevestigen. In dat geval worden enkel de persoonsgegevens van hen die effectief hebben toegestemd, behouden. Een tweede wijze is de verwerking van de persoonsgegevens te beschouwen als een gerechtvaardigd belang. In dat geval heeft bij elk contact de betrokkene de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en zal deze beëindigd worden. Elk van deze manieren kan worden gecombineerd met een opkuisoperatie van oude klantgegevens. Wij hebben gekozen voor de tweede wijze van omgaan met historische gegevens. Het spreekt voor zich dat u altijd het recht hebt te vragen dat deze historische persoonsgegevens worden gewist (in afwezigheid van wettelijke verplichtingen en lopende overeenkomsten). Wat zijn uw rechten als betrokkene? De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: · zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of · een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@jemar.be; Overmaken aan derden Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met JEMAR Eigendomsbeheer verbonden zijn of met enige andere partner van JEMAR Eigendomsbeheer. Sociale media en andere derden Op onze website kunnen links voorkomen naar sociale-mediaplatforms of andere diensten van derden. Wij hebben geen vat op hoe deze diensten werken en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacy-beleid en cookiepolicy. Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden u aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen. Direct marketing Onder "Direct Marketing" wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over producten en diensten of om uw klantenprofiel bij te werken, en die niet valt onder de e-mails, uitgestuurd in het kader van gepersonaliseerde zoekopdrachten voor panden. U kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door in dergelijke email op de uitschrijfknop te drukken of door ons hierover te contacteren. Wijzigingen aan dit privacy-beleid We streven ernaar dit privacy-beleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacy-beleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen. Disclaimer van dit privacy-beleid Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteit nog niet of nog niet volledig is geïmplementeerd, of anders is geïmplementeerd dan hier beschreven. We aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit heeft hoe dan ook geen invloed op uw rechten die de GDPR u geeft en die u vanaf 25 mei 2018 kan uitoefenen. Klacht De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).