Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Betaling

 1. De huurder dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij, of de parkbeheerder namens hem, gerechtigd de huurder de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal de schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 2: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:
  1. bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
  2. bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  3. bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
  4. bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
  5. bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 1. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van de verhuurder, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 3: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de verhuurder daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 4: Voortijdig vertrek van de huurder

 1. De huurder is de volledige prijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging door de verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van de zijde van de huurder

 1. De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Indien de huurder, medehuurder(s) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  2. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de verhuurder en/of medehuurders bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  3. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
 2. Indien de verhuurder tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de huurder bij (door diens vertegenwoordiger) persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 3. Na opzegging dient de huurder ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf uiterlijk binnen 4 uur is ontruimd en het terrein is verlaten.
 4. De huurder heeft geen recht op restitutie van de huur.

Artikel 6: Wet- en regelgeving

 1. De verhuurder zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
 2. De huurder is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat medehuurder(s) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 7: het gebruik van het vakantieverblijf en het bijbehorende terrein

 1. De huurder is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de huurder het heeft ontvangen.
 2. Het is de huurder, medehuurder(s) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, het terrein of de inventaris, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de medehuurder(s) en/of  derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de huurder, de medehuurder(s) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

Artikel 9: Geschillenregeling

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.